การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 และสมทบเพิ่มภาคเรียนที่ 1/2561 กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *