การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

          จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองไฟว์บวร์ก ประเทศเยอรมนี และประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว คือนางสาวปิ่นประภา พืชผล และนายอันดามัน สายสีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
และผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปิ่นประภา พืชผล ได้รับเหรียญทอง โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของโลก ส่วนนายอันดามัน สายสีทอง ได้รับเกียรติคุณประกาศ และในการนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้
ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ Cr ข่าวช่อง 7

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

          วันที่ 23-26 กรกฎาคา 2561 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 สพฐ. โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมจัดทำร่าง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสนิท แย้มเกษร) เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ขององค์กร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนอายุ ๓-๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณโรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ห้องเจ้าพระยา ๑ จังหวัดนนทบุรี

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และนักเรียนแขวนลอย

          วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และนักเรียนแขวนลอย ระหว่างวันที่ ๔-๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

ผอ. สนผ. ร่วมรายการสถานีประชาชน

         วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ร่วมเพื่อตอบข้อซักถามกับรายการ “สถานีประชาชน” จากกรณีที่รายการได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร  

ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ วิโรจน์ ธานมาศ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

ศึกษาดูงานของโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้กียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ของคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและครูเกาหลี โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

 ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.

ภาพ/ ทีมข่าวกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

สพฐ.เร่งทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน20ปี

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๐ ปี เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สนผ.
เครดิตข่าว 
สยามรัฐออนไลน์ 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก

             กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดอัตราสนุบสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน และพิจารณาหาข้อสรุปร่างคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง

วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๖๖๗ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง จำนวน ๑,๑๙๐ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะแก่ง จำนวน ๑๒๔ โรงเรียน ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกมิติ สามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ ทั้งในแง่ของงบประมาณ การมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-กลุ่มสารสนเทศ