การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ 
โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม 

ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สนผ. 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง

วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๖๖๗ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง จำนวน ๑,๑๙๐ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะแก่ง จำนวน ๑๒๔ โรงเรียน ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกมิติ สามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ ทั้งในแง่ของงบประมาณ การมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-กลุ่มสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ

           ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ / กรวรรณ ใสยจิตต์
ข่าว / อดิพงษ์ วรรณยศ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com