โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการแลกเปลี่ยนครูเกาหลีเพื่อให้ครูเกาหลีมาปฏิบัติการสอน ณ ประเทศไทย และครูไทยไปปฏิบัติการสอน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลาประเทศละ 3 เดือน

          ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ได้ส่งคณะครูเกาหลีเพื่อเข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติการสอน ณ ประเทศไทย จำนวน 18 คน โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ APCEIU เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และมีกิจกรรมก่อนการปฏิบัติการสอน ดังนี้

          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 จัดโครงการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน Local Adjustment Training ให้แก่ครูชาวเกาหลี จำนวน 18 คน ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร และใ

          วันที่ 25 เมษายน 2562 ได้จัดพิธีเปิดโครงการโดยมีนางวรรณา ช่องดารากุล เป็นประธานในพิธีฝ่ายไทย และ Ms. EOM Jeongmin เป็นประธานในพิธีฝ่าย APCEIU กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี

          วันที่ 24 เมษายน 2562 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์นำคณะครูเกาหลี จำนวน 18 คน เดินทางไปคารวะนายลี อุก ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

          วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. พาคณะครูเกาหลีเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง

          ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562 อบรมการเรียนภาษาไทย ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ และคณะครูดังกล่าวจะเริ่มปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และเดินทางกลับสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Youth for Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

          สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ YFU (Youth for Understanding) ซึ่งมีบริษัท Learning International Co., Ltd เป็นผู้แทน YFU ประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Youth for Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 13 คน

          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Youth for Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดม็อค ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร และคณะผู้เดินทางจะออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเดรสเดิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562

          สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว จำนวน 12 รุ่น ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ครูและนักเรียน ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เป็นรุ่นที่ 13 จำนวน 42 คน

          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดม็อค ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้เดินทาง พร้อมนักวิเทศสัมพันธ์ออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 ณ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมคณะกรรมการ PSP ครั้งที่ 1/2562

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปกิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 พร้อมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ ณ โรงเรียนราชประชสนุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูประสาท) อ.เชียงแสน จ. เชียงรายราย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School...

โพสต์โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เมื่อ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ 
โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม 

ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สนผ. 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com