การประชุมคณะกรรมการ PSP ครั้งที่ 1/2562

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปกิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 พร้อมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ ณ โรงเรียนราชประชสนุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูประสาท) อ.เชียงแสน จ. เชียงรายราย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School...

โพสต์โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เมื่อ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ 
โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม 

ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สนผ. 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

          จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองไฟว์บวร์ก ประเทศเยอรมนี และประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว คือนางสาวปิ่นประภา พืชผล และนายอันดามัน สายสีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
และผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปิ่นประภา พืชผล ได้รับเหรียญทอง โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของโลก ส่วนนายอันดามัน สายสีทอง ได้รับเกียรติคุณประกาศ และในการนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้
ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ Cr ข่าวช่อง 7

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

          วันที่ 23-26 กรกฎาคา 2561 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 สพฐ. โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมจัดทำร่าง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสนิท แย้มเกษร) เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ขององค์กร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com