การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ 
โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม 

ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สนผ. 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

          จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองไฟว์บวร์ก ประเทศเยอรมนี และประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว คือนางสาวปิ่นประภา พืชผล และนายอันดามัน สายสีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
และผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปิ่นประภา พืชผล ได้รับเหรียญทอง โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของโลก ส่วนนายอันดามัน สายสีทอง ได้รับเกียรติคุณประกาศ และในการนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้
ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ Cr ข่าวช่อง 7

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

          วันที่ 23-26 กรกฎาคา 2561 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 สพฐ. โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมจัดทำร่าง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสนิท แย้มเกษร) เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ขององค์กร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนอายุ ๓-๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณโรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ห้องเจ้าพระยา ๑ จังหวัดนนทบุรี

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และนักเรียนแขวนลอย

          วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และนักเรียนแขวนลอย ระหว่างวันที่ ๔-๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

ศธ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 300 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ ผู้สนับสนุน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com