ติดต่อเรา

 

 

สำนักงาน

โทรสาร

ภายใน

มือถือ

ผู้อำนวยการสำนัก

02-288-5835

02-281-1956

5833-5

กลุ่มบริหารทั่วไป

02-281-4412

02-281-5232

5841-4

กลุ่มงบประมาณ 1

02-280-5512

02-280-5515

5853

กลุ่มงบประมาณ 2

02-288-5852,02-280-5516

02-288-5855

5852

กลุ่มงบประมาณ 3

02-288-5849-50

02-280-5514

5849-50

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

02-280-5530

02-280-5530

5839-40

กลุ่มแผนและโครงการ

02-280-2910,02-288-5848

02-288-5848

5848

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

02-288-5856-7

02-288-5856

5856-7

กลุ่มสารสนเทศ

02-288-5831-2

02-281-5246

5831-2

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

02-288-5836-7

02-281-4940

5836-7

แผนที่
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com