obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ศธ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน

อ่านต่อ »

การลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (วันรับสมัคร)

               วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามวันรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

อ่านต่อ »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ            ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง

อ่านต่อ »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

1. หนังสือแจ้ง สพท. 2. บัญชีโอนจัดสรร สรุปราย สพท. 3. บัญชีโอนจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

ดาวน์โหลด »

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว2872 2.บัญชีจัดสรร สพป. NEA 2561 3.บัญชีจัดสรร สพม. NEA 2561

ดาวน์โหลด »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference

1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว2954 2.แบบกรอกผู้รับผิดชอบประสานงานเขตพื้นที่ 3.สาระสำคัญการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 4.กำหนดการ Conference

ดาวน์โหลด »
Please enter a valid URL
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com