obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมจัดทำร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 สพฐ. โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมจัดทำร่าง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสนิท แย้มเกษร) เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ

อ่านต่อ »

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนอายุ ๓-๑๘ ปี

อ่านต่อ »

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และนักเรียนแขวนลอย

          วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา

อ่านต่อ »

ศธ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School

อ่านต่อ »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561

รายชื่อครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด »

ขออนุญาตเชิญครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ถอดบทเรียนเครือข่ายในพื้นที่ ภาคีเพียงหลวงประจำปี 2561

ขออนุญาตเชิญครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ถอดบทเรียนเครือข่ายในพื้นที่ ภาคีเพียงหลวงประจำปี 2561

ดาวน์โหลด »

การจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 -บัญชีจัดสรร 2. หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 -บัญชีจัดสรร 3. หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 -บัญชีจัดสรร 4. แบบรายงาน  

ดาวน์โหลด »

การจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560 กรณีที่ยังได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน

1.หนังสือแจ้งเขต สพท. 2.บัญชีสรุป2-2560 3.บัญชีรายโรง 2-2560 4.บัญชีสรุป 1-2560 5.บัญชีรายโรง 1-2560 6.แบบรายงาน

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec_logo_300
แบบสอบถามความพึงพอใจ
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com