กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดม็อค กรุงเทพมหานคร
               สืบเนื่องจาก สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดย สพฐ.ได้ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูกับกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยการส่งนักเรียนและครูจำนวน 11รุ่น คือ รุ่นที่1-3 จำนวน 30 คน (นักเรียน31คน ครู 5) รุ่น 4-6 จำนวน 35 คน (นักเรียน30คน ครู 5 คน) รุ่น7-8 จำนวน37คน (นักเรียน 31 คน ครู 6คน) และรุ่น9-11 จำนวน 42คน (นักเรียน35คน ครู 7คน) เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เป็นระยะเวลา3สัปดาห์ และในปีพ.ศ.2561 สพฐ. ได้คัดเลือกครูและนักเรียนในสังกัดจากทั่วประเทศ ซึ่งได้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี2561 (รุ่น12) เป็นครูจำนวน7คน และนักเรียนจำนวน35คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่20เมษายน-14พฤษภาคม 2561 ณ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สนผ.
เครดิตภาพ/ข่าว  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 574