สนผ. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรเพื่อรองรับ Big Data

 

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการฝึกอบรม “การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ Big Data”  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษาระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้ความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล NoSQL และการประมวลผลข้อมูลด้วย python ณ ห้องประชุม สนผ.1 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ข่าวและภาพ / มนพัทธ์ วัลย์เครือ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 373