ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์
การจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์ฯ

          วันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เงินกันปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ณโรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

ข่าว + ภาพ / มนพัทธ์ วัลย์เครือ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 369