กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กำหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศคณะนักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม2561 ณ โรงแรมโฮเต็ลเดม็อค กทม.
สืบเนื่องจาก สพฐ. และ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีบริษัท Learning International Co.,Ltd เป็นผู้แทน YFU ประเทศไทย ได้ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยในปี2561 สพฐ.ได้ส่งนักเรียนจำนวน 26 คน และบุคลากรที่เป็นคณะทำงาน จำนวน3 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน- 1 พฤษภาคม2561 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้พร้อมที่จะถ่ายทอด/เผยแพร่แลกเปลี่ยนกับชาวเยอรมัน การเรียนรู้ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งซักซ้อมการแสดง จึงกำหนดการจัดประชุมปฐมนิเทศดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ข่าว  เครดิตทีมข่าววิเทศสัมพันธ์

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 658