ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาผู้นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนิเทศโครงการการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่
19 – 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 533