การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ 
โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม 

ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สนผ. 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 1,004