การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง

วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๖๖๗ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง จำนวน ๑,๑๙๐ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะแก่ง จำนวน ๑๒๔ โรงเรียน ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกมิติ สามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ ทั้งในแง่ของงบประมาณ การมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-กลุ่มสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *