วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สนผ.

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 749