กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดอัตราสนุบสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน และพิจารณาหาข้อสรุปร่างคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 481