การประชุมการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกัน
โอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 – ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 378